Sjećanje na patra dr. sc. Vladimira Horvata

U ranim jutarnjim satima u subotu 14. rujna 2019. umro je u 85. godini života, 68. redovništva i 56 godini svećeništva u Družbi Isusovoj, jezikoslovac, književnik, sveučilišni profesor, povjesničar i publicist, pater Vladimir Horvat, jedan od utemeljitelja „Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac“. Dapače, pater Horvat ovom se to prigodom može i treba reći darovao je i ime „Društvu“. Pokopan je na groblju Mirogoj u utorak 17. rujna u 14 i 10 sati, a pogrebni obred vodio je biskup u miru Valentin Pozaić.

Pater Vladimir Horvat rođen je 21. ožujka 1935. u selu Donja Dubrava u Međimurju. Već u šestoj godini zbog ratnih prilika i progona mađarskih vlasti morao je s roditeljima napustiti rodni dom i odseliti se u Koprivnicu gdje je polazio prve razrede pučke škole. Po završetku Drugoga svjetskog rata nove će komunističke vlasti po hitnom postupku osuditi i likvidirati njegova oca i tako ostaviti njega, brata i sestru bez hranitelja obitelji. Pater Vlado je već 1946. stupio u dječje sjemeništa na Šalati, a 1952. u isusovački novicijat u Zagreb te na studij teologije i filozofije, da bi 1964. bio zaređen za svećenika. Prva služba bila mu je u crkvi Sv. Petra u Beogradu gdje je studirao na Filološkom fakultetu. Potom je od 1966. do 1968. na službi u Sarajevu gdje je bio kateheta studenata, a od 1968. do 1973. je profesor hrvatskog jezika i kateheta studenata. Od 1973. je na službi u Dubrovniku gdje i dalje radi kao kateheta, a u to vrijeme i magistrira na poetici Antuna Gustava Matoša. Od 1975. vodi Hrvatsku katolčku misiju u Parizu, gdje je na sveučilištu Sorboni pomogao osnivanje Hrvatskih studija. Tamo je na francuskom jeziku objavio i knjigu: „Le cardinal Stepinac, martyr de droits de l’homme“ („Kardinal Stepinac – mučenik za ljudska prava“) pod pseudonimom M. Landercy, a 1989. knjiga je prevedena i na hrvatski jezik. Osim što je knjiga imala veliki utjecaj u Francuskoj treba istaći da je to bila prva objavljena biografija kardinala Alojzija Stepinca. Od 1985. do 1991. je ponovo na župi Sv. Petra u Beogradu. Tada u prigodi simpozija o dva stoljeća Vuka St. Karadžića (Dva veka Vuka) otkriva Beograđanima i Srbima da je Vuk dobar dio svoga rječnika prepisao od Bartola Kašića i ostalih hrvatskih jezikoslovaca 17. i 18. stoljeća. Otkriva im i to da je Bartol Kašić bio jedan od osnivača i predavača najstarije gimnazije u Beogradu, inače isusovačke gimnazije. Od 1991. do 1992. istražuje arhivsku građu o Bartolu Kašiću u Rimu, a od 1992. do 1999. je pročelnik Hrvatskoga povijesnog instituta u Beču. Od 1994. je predavač na Filozofskom institutu Družbe Isusove u Zagrebu.

U biobliografskom prikazu spomen zbornika „Od Mure do mora, od Save do Seine“ posvećenog patru V. Horvatu prigodom njegovog 80. rođendana Ivan Šestak i Ivana Klinčić navode 216 biografskih jedinica, tri njegova neobjavljena rada na simpozijima i konferencijama, 16 uredništava raznih knjiga i časopisa, 4 prijevoda, 4 organizacije međunarodnih znanstvenih simpozija, 4 mentorstva magistarskih i 2 doktorskih radova. Do posljednjeg trenutka bio je aktivan i živo zainteresiran za sve znanstvene, ali i društvene teme prije svega Hrvatske, ali i cijeloga Svijeta. Osim što je utemeljitelj „Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac“, bio je i član prvog Upravnog odbora Društva i do posljednjeg trena svim srcem i dušom radio za Društvo.

Hvala mu za sve što je učinio za hrvatsku kulturu, znanost, crkvu i društvo!                   

Neka mu je laka hrvatska zemlja koju je neizmjerno volio!

U Zagrebu, 29. rujna 2019.                                                                Stipo Pilić

Više informacija o radu dr. Vladimira Horvata na istraživanju logora u Jasenovcu možete pročitati ovdje

Komentari su isključeni.